Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Komandor Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Transportowców 35, 40-403 Katowice email: rodo.slask@komandor.pl KRS: 0000053483, o kapitale akcyjnym 500.000 złotych opłaconym w całości, NIP: 954-00-19-367 informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w związku z w związku z zapytaniem, zamówieniem, ofertą, zawarciem i realizacją Umowy.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych... interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: a) podjęcie działań przed zawarciem Umowy, podjęcie współpracy, b) zawarcie i wykonanie Umowy, c) obsługi, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń w razie ich zaistnienia.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest: a) podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub wykonanie Umowy której Pani/Pan jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) -w celu obsługi, dochodzenia i obrony roszczeń; c) wypełnienie obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. c RODO) – archiwizacja dokumentów księgowych;
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi przewozowe, kurierskie.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres ważności zapytania, oferty, obowiązywania Umowy, a także w przypadku gdy Strony zawrą umowę do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy i upływu terminu archiwizowania dokumentacji księgowej.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartych na podstawie (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
8. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (organu nadzorczego).

Czytaj więcej...

X